- فروشگاه اینترنتی پایان نامه مقاله و تحقیق , نمونه سوال و ... آمار ، آمار و کاربردها

2 دوره نمونه سوال -آشنایی با احتمال و امار فازی+ پاسخنامه

نیمسال دوم 92-91 همراه با جواب تستی نیمسال اول 93-92 همراه با جواب تستی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

15 دوره نمونه سوال - بهینه سازی خطی + پاسخنامه

نیمسال اول 91-90 نیمسال دوم 91-90 همراه با جواب تستی و تشریحینیمسال اول 92-91 نیمسال دوم 92-91 همراه با جواب تستی تابستان 92 همراه با جواب تستی نیمسال اول 93-92 همراه با جواب تستی نیمسال اول 94-93 همراه با جواب تستی نیمسال دوم 94-93 همراه با جواب تستی و تشریحیتابستان 94 همراه با جواب تشریحینیمسال اول 95-94 همراه با جواب تستی و تشریحینیمسال دوم 95-94 همراه با جواب تستی و تشریحیتابستان 95 همراه با ج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

7 دوره نمونه سوال- روشهاي چند متغيره گسسته + پاسخنامه

نيمسال دوم 91-90 همراه با جواب تستي و تشريحينيمسال دوم 92-91 نيمسال اول 93-92 همراه با جواب تستي نيمسال دوم 94-93 همراه با جواب تستي و تشريحينيمسال اول 95-94 همراه با جواب تستي و تشريحينيمسال دوم 95-94 همراه با جواب تستي و تشريحينيمسال دوم 96-95 همراه با جواب تستي و تشريحي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

16 دوره نمونه سوال - اناليز عددي+ پاسخنامه

نيمسال دوم 90-89 نيمسال اول 91-90 نيمسال دوم 91-90 همراه با جواب تستي و تشريحينيمسال اول 92-91 همراه با جواب تستي نيمسال دوم 92-91 همراه با جواب تستي و تشريحيتابستان 92 همراه با جواب تستي نيمسال اول 93-92 تابستان 93 همراه با جواب تستي نيمسال اول 94-93 همراه با جواب تستي نيمسال دوم 94-93 همراه با جواب تستي و تشريحيتابستان 94 همراه با جواب تستي و تشريحينيمسال اول 95-94 همراه با جواب تستي نيمسال دوم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

5 دوره نمونه سوال - روشهای چند متغیره پیوسته1+ پاسخنامه

نیمسال دوم 90-89 نیمسال اول 91-90 نیمسال دوم 92-91 همراه با جواب تستی نیمسال دوم 94-93 همراه با جواب تستی و تشریحینیمسال اول 95-94 همراه با جواب تستی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

3 دوره نمونه سوال - روش های چند متغیره پیوسته 2

نیمسال اول 91-90 نیمسال دوم 92-91 نیمسال اول 93-92 همراه با جواب تستی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

2 دوره نمونه سوال -رگرسیون2 + پاسخنامه

نیمسال اول 91-90 نیمسال اول 93-92 همراه با جواب تستی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

7 دوره نمونه سوال - رگرسیون 1 + پاسخنامه

نیمسال اول 91-90 نیمسال دوم 91-90 همراه با جواب تشریحینیمسال اول 92-91 نیمسال دوم 92-91 تابستان 92 همراه با جواب تستی نیمسال اول 93-92 همراه با جواب تستی نیمسال اول 94-93 همراه با جواب تستی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

6 دوره نمونه سوال - ترکیبیات و کاربردها+ پاسخنامه

نیمسال دوم 91-90 همراه با جواب تستی نیمسال دوم 92-91 همراه با جواب تستی تابستان 92 همراه با جواب تستی نیمسال اول 93-92 تابستان 95 همراه با جواب تستی و تشریحینیمسال دوم 96-95 همراه با جواب تستی و تشریحی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

8 دوره نمونه سوال - بهینه سازی غیر خطی + پاسخنامه

نیمسال دوم 92-91 تابستان 92 همراه با جواب تستی نیمسال اول 93-92 همراه با جواب تستی نیمسال دوم 93-92 همراه با جواب تستی نیمسال دوم 94-93 همراه با جواب تستی و تشریحیتابستان 94 همراه با جواب تستی نیمسال اول 96-95 نیمسال دوم 96-95 همراه با جواب تستی و تشریحی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان
تعداد صفحه(7):